نام نمره کل رتبه/سهمیه/کانون مدنی آ.د.م جزا آ.د.ک تجارت اصول
فرزانه صفری 7397 1*خراسان*آزاد 7500 8000 6833 8166 6666 6333
صفا نصیری 7217 2*خراسان*آزاد 9000 5833 7166 6833 7333 6666
زهره باقریان 7025 3*خراسان*آزاد 6333 8666 7000 7833 5000 6666
سیده وجیهه قرشی یزدی 7333 10*خراسان*آزاد 7333 6833 6833 5964 5833 6500
مریم مین باشی 5448 80*خراسان*اخرین نفر آزاد 3666 6333 6333 7166 4333 5166
مهدی رحیمی نسب 6378 1*اردبیل*آزاد 5000 8666 4000 7543 6833 5166
علی دشتی 5794 2*اردبیل*آزاد 6166 7500 4000 6166 4666 4666
هاجر عباسی اصل 5704 3*اردبیل*آزاد 4333 7166 4833 5833 5333 7666
خدیجه ممی زاده نیری 5512 5*اردبیل*آزاد 4833 6666 4333 7833 4666 3500
شهرام اژدری 5217 10*اردبیل*آزاد 6000 5500 5333 5833 4333 2333
یعقوب کیانی جلودار 5006 15*اردبیل*آزاد 2666 7166 4500 7543 5000 1500
حسن اخوان 4832 22*آخرین نفر آزاد اردبیل 4833 7333 4166 6666 1333 2000
رضا وثوقی 2939 1*ایثارگران*اردبیل 2666 4500 2333 3859 1166 2000
الهام محمدپور 2692 3*ایثارگران*اردبیل 666 5333 4500 3333 500 333
محمد علی اسماعیلی 4457 102*کرمان*آزاد 3166 5666 3500 6140 5166 1833
نیما جهانشیری 7602 1*البرز*آزاد 8000 8833 7000 8666 6333 4333
محبوبه درودیان 7999 2*مرکز*آزاد 8000 7500 8000 8666 8000 8166
یعقوب زارعی جلیانی 5300 26*کرمان*آزاد            
بهاره پوررضا قلی حدود5000 39*کرمان*آزاد            
علیرضا قاسمی 5204 14*قم*آزاد 3500 8166 3666 6833 3333 5000

 رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1390 کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1389 کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1388کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1387 کانون


رتبه، درصد و معدل برخی قبولی های 1386 کانون


موفقیت اتفاقی نیست( کارنامه دوست عزیزمان جناب آقای سیاوش هوشیار (مدیر محترم وبسایت اختبار) که در دوسال متوالی موفق به عبور از سد آزمون وکالت شده اند. )