تاريخ : یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ | 12:48 | نویسنده : عزیزالله حیدری
حقوق مدنی:

1. قانون مدنی در نظم حقوق کنونی (کاتوزیان)

2. اعمال حقوقی (کاتوزیان)

3. درسهایی از عقود معین 1 و 2 (کاتوزیان)

4. شفعه، وصیت، ارث (کاتوزیان)


حقوق جزا:

1. زمینه حقوق جزای عمومی (نوربها)

2. حقوق جزای عمومی 2جلدی (اردبیلی)

3. محشای قانون مجازات (گلدوزیان)

4. حقوق جزای اختصاصی (گلدوزیان)


حقوق تجارت:

1. حقوق تجارت، دوره کامل (اسکینی)

2. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی (دمیرچیلی)


آیین دادرسی کیفری:

1. آیین دادرسی کیفری، 2جلدی (آشوری)

2. آیین دادرسی کیفری، 5جلدی (آخوندی)

3. قانون آیین دادرسی کیفری 1378

4. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381


آیین دادرسی مدنی:

1. ایین دادرسی مدنی، 3جلدی (شمس)

2. قانون آیین دادرسی مدنی

3. قانون اجرای احکام مدنی


اصول فقه:

1. اصول فقه (محمدی)

2. اصول فقه مظفر 2جلدی (عباس زراعت)

3. اصول فقه (روشنعلی شکاری)href="http://pichak.net/themes">قالب وبلاگ